Svatba v Modré Stodole

CENY

Uvedené ceny jsou platné pro rok 2023, u svateb pro rok 2024 může dojít k obměnám a úpravám cen. (navýšení o inflaci apod.)


OZVUČENÍ OBŘADU

Prosíme o dodání hudby nejpozději 72 hodin před samotným obřadem (flash, internetové úložiště) pro odzkoušení zvukové stopy Vytvořte jednotlivé složky a pojmenujte je následovně:

-Před obřadem (vhodná klidnější hudba, kdy se hosté scházejí)

-Nástup ženich

-Nástup nevěsta

-Gratulace hostů

Doba nástupu ženicha je zhruba 40 sec, nevěsty zhruba 80 sec. Z tohoto důvodu doporučujeme vybírat skladby pro nástup, které začínají hrát již od začátku bez dlouhých předeher nebo skladby upravené. Možná je i volba jedné společné písně pro oba snoubence.

Obsluha spouští první nástupní píseň na pokyn koordinátora, svědka či jiných příbuzných

OZVUČENÍ SVATEBNÍCH PROSTOR
Za příplatek je možné do prostor doobjednat aktivní reproduktory s výkonem cca. 1000 watt – připojení na jack 3,5 mm do vlastního notebooku nebo telefonu s playlistem.

OZVUČENÍ CLUBU ALCATRAZ
Klub je vybaven pasivní repro soustavou, možnost zajištění dvou aktivních odposlechů. Součástí ozvučení není mixážní pult ani další zařízení pro DJ. (možno za příplatek). Standardní výstup na XLR. Po domluvě možno redukce na cinch. Po domluvě je možná zkouška techniky.

PROJEKCE V KLUBU/ V SÁLECH

Podporované formáty – HDMI, display port, apple. Z důvodu full HD a bezdrátového přenosu signálu není podporováno VGA (ani s redukcemi).

ODDÁVAJÍCÍ, OBECNÍ ÚŘAD

Po složení rezervačního poplatku je potřeba zahájit veškeré potřebné úkony k zajištění oddávajícího. Na vyžádání Vám zašleme kontakty. Na matriku OÚ Horoměřice je potřeba se dostavit ne dříve než 3 měsíce před obřadem ale nejpozději  1 měsíc před obřadem. U cizinců doporučujeme co nejdříve s platným OP, rodnými listem event. rozvodovým  či úmrtným listem, dokladem o narozených dětech apod. Úřední hodiny jsou pondělí a středa. 


REZERVACE PROSTOR A PODMÍNKY

NEZÁVAZNÁ REZERVACE

Po dobu 7 dní Vám nezávazně rezervujeme termín svatby. Není-li do té doby termín potvrzen a složena záloha, můžeme prostory nabídnout jinému klientovi.

REZERVAČNÍ POPLATEK - KAUCE

Jako rezervační poplatek je nutné složit kauci ve výši 15 000 Kč. Kauce je vratná do 14 dnů po skončení svatby v případě beze škodního průběhu svatby. Kauce propadá v případě zrušení svatby. Částku je možné složit hotově, bankovním převodem nebo platební kartou.

ZÁLOHA

Zálohu ve výši 40 000,- Kč  je nutné složit dva měsíce před svatbou. Faktura bude vystavena cca 60 dní před termínem svatby se splatností 7 dní.

DOPLATEK

Nejpozději 2 týdny před termínem svatby bude provedena závěrečná úprava počtu hostů a specifikace objednaných služeb na základě, které bude vystavena závěrečná faktura. V okamžiku vystavení závěrečné faktury již nepřijímáme další změny v objednávce. (např. ponížení počtu hostů). Složené platby jsou podmínkou realizace svatby.

KREDIT NA NÁPOJE

Objednavatel si může nabít kredit v libovolné výši na konzumaci nápojů (mimo objednaný balíček) během celého svatebního dne. Po skončení svatby bude tento kredit vyúčtován spolu s kaucí oproti účtenkám z jednotlivých kas (středisek). V případě, že se objednavatel nerozhodne dobít kredit, probíhá dodatečná objednávka nápojů formou okamžité úhrady (hotově či kartou).

Dodavatel si vyhrazuje právo případný nespotřebovaný kredit vyúčtovat v rámci vzniklé škody pokud na škodu nepostačuje složený rezervační poplatek – kauce.

OSTATNÍ POLOŽKY

U položek, které nejsou známy před konáním svatby (např. výše konzumace) má klient možnost přednabití kreditu.

Klient si přednabije kredit dle svého uvážení, ze kterého bude následně čerpáno. V případě jeho vyčerpání může klient kdykoliv kredit dobít.
V případě nedobití kreditu, přechází obsluha automaticky na systém úhrady ihned při objednání služby. Případný přeplatek bude vrácen stejnou metodou jakou byl uhrazen (karta, převod, hotovost). Speciální ceny a zvýhodnění platí pouze pro konkrétní poptávku. Při změně rozsahu svatby může být vše upraveno.

OBJEDNÁVKA

Objednávka se považuje za závaznou pro obě strany po složení kauce ve výši 15 000 Kč. Její  součástí je  i objednávkový formulář, odsouhlasený oběma stranami a to pouze emailovou formou. Veškeré objednané služby, časové osy apod. jsou průběžně doplňovány a upravovány ve formuláři Objednávka svatebních služeb.

V tomto formuláři musí být uvedeny všechny požadované položky jinak nevzniká relax parku-Modrá stodola povinnost plnění. 

Klient uhrazením záloh zároveň souhlasí se všemi položkami v objednávce.

Všechny následné změny, požadavky a doplnění je možno brát jako závazné až po vzájemném potvrzení emailovou formou.

Obchodní oddělení komunikuje s objednavatelem, vždy pouze jedním snoubencem nebo určeným svatebním koordinátorem ze strany snoubenců, prostřednictví jednoho, předem určeného e-mailu a telefonu, na e-maily z jiných adres nebude brán zřetel. Za relax park – MODRÁ STODOLA je používána e-mailová adresa svatba@modrastodola.cz. Neručíme za nedoručené emaily apod. V případě urgentních věcí nás prosím kontaktujte současně emailem i telefonicky. Naše obchodní oddělení se snaží všechny emaily zpracovávat max. do 72 hodin od jejich doručení.

ZMĚNY

Svatba je obvykle objednávána s větším předstihem a proto není potřebné průběžně svatební nabídku aktualizovat, pokud nedochází ke změnám zásadního charakteru (drobné úpravy počtu osob do 20%, časového harmonogramu apod.). Provádíme pouze úpravy většího rozsahu (doobjednání dalších služeb apod.) K finálnímu upřesnění počtů slouží závěrečná předsvatební schůzka cca 14 dní před svatbou na které náš koordinátor upraví všechny požadavky dle Vaší potřeby a je podkladem pro vystavení závěrečné faktury.

REKLAMACE

Všech služeb musí proběhnout v okamžiku jejich zjištění. (chybějící položky na rautu, nedostatečné množství, záměna položek apod.) Vzhledem k povaze služeb nejsme schopni řešit tyto stížnosti po uskutečnění celé akce a při vyúčtování na ně nebude brán zřetel.

ŠKODY

V případě, že klient způsobí škodu v prostorách areálu Modrá stodola (např. poškozený inventář, pokoje apod.)

Bude škodná částka odečtena z kauce. V případě, že škoda převýší částku složené kauce, může být případný přeplatek (např. nevyužitý kredit na nápoje) využit na úhradu těchto škodních nákladů. V případě,  že částka překročí kauci/přeplatek, bude vystavena dodatečná faktura se splatností 7 dní.

Upozorňujeme, že složená kauce/přeplatek je vratný po kompletním dořešení škodné události. (např. finální faktura od Sklenářství, Truhlářství apod.)

PROSTORY

Zákazník má možnost výběru rezervace celého areálu (exkluzivita prostor, která je zpoplatněna) nebo rezervace pouze vybraného prostoru (bez poplatku). Všechny požadované prostory musí být objednány před začátkem akce.

Prostory, u kterých není provedena rezervace, mohou být poskytnuty dalšímu klientovi, pokud není smluveno jinak (exkluzivita).

V případě, že není sjednána exkluzivita prostor, vyhrazuje si provozovatel právo průchodu hotelových a ostatních hostů prostorami areálu nebo provoz bowlingových drah bez omezení. Otevírací doba všech prostor je do 22.00 hod kromě music coctail clubu Alcatraz.

NOČNÍ KLID

Noční klid je stanoven v obci na 22:00 hod. Po této době je nutné hudbu a ostatní hlasité zvuky přesunout do vnitřních prostor.

Ve vnitřních prostorách může pokračovat zábava dále do 00:00 hodin za podmínky ztišení hudby z reproduktorů nebo je pro účely další zábavy vyhrazen music club Alcatraz, kde hlukový limit není nijak omezen. V případě úmyslného porušení se zákazník zavazuje zaplatit pokutu 5000 Kč a zároveň přebírá plnou odpovědnost při řízení s policií a ostatními orgány státní správy.

Club Alcatraz má k dispozici vlastní kuřárnu, vlastní vstup/výstup. Průchozí dveře mezi budovou Stodoly a Alcatrazem budou uzavřeny ve 22:30 hodin. Věci zanechané v těchto prostorách budou vydány ráno v době snídaní.

ZRUŠENÍ SVATBY

Rezervační poplatek

Vždy propadá rezervační záloha ve výši 15 000,-Kč.

Storno podmínky

Nad 60 dní - propadá rezervační poplatek 15 000 Kč

Nad 14 dní - propadá rezervační poplatek 15 000 Kč, záloha 40 000 Kč

V době kratší než 14 dní - propadá rezervační poplatek 15 000 Kč, záloha 40 000 Kč a doplatek z celkové ceny objednaných služeb

Do 5 dnů před konáním svatby je možné zvolit náhradní termín pouze v případě vyhlášení pandemického stavu, vážné nemoci snoubenců.

ZASEDACÍ POŘÁDEK

Zasedací pořádek prosíme zaslat nejpozději 7 dnů před konáním svatby s vyznačením, kde budete pro  dětské hosty do 3 let požadovat samostatnou dětskou židličku. Dále prosím vyznačte komu nemá být podáván alkoholický přípitek.

DEKORACE

Veškerý inventář-dekorace je majetkem Modré stodoly. Prostory pro přípravu svatby jsou přístupné vždy v den svatby od 8.00 hodin, není-li domluveno výslovně jinak. Svatební tabule bude zpřístupněna hostům až po příchodu nevěsty a ženicha. Veškeré vnesené předměty, dekorace je nutné odvézt následující den do 11:00 hodin, jinak za jejich navrácení neručíme.

Je zakázáno používat nepřírodní produkty (flitry/konfety apod.) ve venkovních i vnitřních prostorách. V případě porušení účtujeme pokutu ve výši 5000 Kč.

Prskavky je možné pálit pouze ve venkovních prostorách areálu na vydlážděné ploše do 22:00 hod.

Ohňostroje a lampiony štěstí je povoleno vypouštět pouze ve venkovních prostorách do 22:00 hod na základě předchozího oznámení obecnímu úřadu Horoměřice. Toto povolení si zajišťují sami snoubenci. Po 22.00 hodině musí být respektován noční klid. V případě porušení účtujeme pokutu ve výši 5000 Kč.

DOMÁCÍ  ZVÍŘATA

Přístup psům na obřad i hostinu je povolen, ale na vodítku. V hotelu není možné Vaše miláčky ubytovat, prosíme zajistěte jim nocleh jinde, děkujeme za pochopení.

POČASÍ

V případě špatné předpovědi počasí je možno den před svatbou přesunout venkovní obřad do vnitřních prostor. Pokud máte o tuto změnu zájem, kontaktujte nás telefonicky.  V den svatby již není možné z technických důvodu přesunout venkovní obřad do vnitřních prostor. I svatba mezi kapkami deště ale může mít své kouzlo - buďte připraveni!

UBYTOVÁNÍ

V případě individuálních objednávek ubytování (nehrazených snoubenci) je nutná úhrada předem jednotlivými hosty jako garance rezervace. Platba je možná bankovním převodem nebo přes platební bránu. V případě, že záloha nebude uhrazena v uvedené době splatnosti může být rezervace zrušena. V případě rezervace a platby na místě neplatí speciální zvýhodněné ceny ubytování.  Ubytování je poté účtováno dle pultového ceníku.


SLUŽBY FOTOGRAFA

Klient je povinen předem sdělit své konkrétní požadavky. Po fotografování a odevzdání výsledné práce nebude na ně brán zřetel. Fotograf neprovádí náročné retuše - zeštíhlení, dobarvování odrostů vlasů apod. Fotograf nenese odpovědnost za zvolení nekvalitního fotolabu ze strany klienta, a tím neručí za vzniklé škody za špatný tisk fotoproduktů.

Fotograf archivuje fotografie po dobu 1 měsíce od odeslání finální podoby fotografií a odsouhlasení zákazníka.

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel,  propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Dodací lhůta všech typů focení je max. 8 týdnů. Fotograf se vždy snaží dodat fotografie výrazně dříve. Expresní dodání do 3 dnů + 2000 Kč (dle dostupnosti).

Klient obdrží fotografie v jpeg formátu, jak v plném rozlišení pro tisk (složka tisk), tak i pro web (složka web). Jiný formát není možný. Neupravené fotografie nebudou poskytnuty.

Storno podmínky - v okamžiku uhrazení částky jsou platby nevratné.


CATERING + NÁPOJE

Zabalení cateringu a výslužky

Nezkonzumované pokrmy  je možné si zabalit do menu boxů. Vzhledem k teplotám, délce servírování a podmínkám HACCAP, následně neručíme za kvalitu pokrmů a případné zdravotní potíže.

Vlastní dort

Poskytujeme servis za dodání vlastního dortu - úschova v chladicím boxu, zápůjčka inventáře, porcování personálem, úklid a zabalení. Poplatek 1000 Kč.

Vlastní sladké (koláčky, sweet bar, aj.)

Servis za dodání vlastního sladkého - úschova v chladicím boxu, zápůjčka inventáře, aranžování, úklid a hromadné zabalení do krabice. Poplatek 1000 Kč.

Cukrářské výrobky i dort je možné přivézt den před svatbou do 18:00 nebo v den svatby od 8:00 hod.

Nápojové balíčky

Je zakázáno hromadit si celé lahve na stolech a odnášet nápoje mimo svatební prostory (např.  do hotelu, clubu Alcatraz aj.)

Korkovné

Respektujeme tradici s domácí pálenkou. Akceptujeme donášku pálenky z domácí výroby za korkovné 790 Kč/láhev. Donáška ostatních alkoholických nápojů a jejich konzumace není povolena v celém areálu.


ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které budou poskytnuty (jméno, telefonní číslo, email, adresa), pro plnění smluvního vztahu, budou zpracovávány po dobu následujících 10ti let ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Fotograf prohlašuje, že veškeré tyto osobní údaje jsou důvěrné. Budou použity pro plnění smluvního vztahu a nebudou poskytovány třetím stranám či jinak zneužity. Dále nebudou použity pro zasílání obchodních nabídek. Osobní údaje jsou uloženy a chráněny v PC. Údaje jako jméno a příjmení na dokladech budou uloženy k plnění zákona o účetnictví po dobu 10ti let, poté budou zničeny.


Doplňkové služby

Doplňkové služby

 • Květiny od A do Z

  Kompletní květinový servis, skvělé nápady zkušené floristky, originální výzdoba

 • Dorty a sweet bar

  Cukrařinu považujeme za umění, vytvoříme nebo doporučíme skvělé dodavatele

 • Fotograf

  Nechte vše na nás, zachytíme jedinečné okamžiky Vašeho slavnostního dne
 • DJ a kapely

  Profesionální moderování celého dne včetně hudební produkce
 • Zábava pro děti

  Venkovní dětská hřiště a prostorný vnitřní dětský koutek pro nejmenší, lanový park pro teenegery
 • Parkoviště

  Pouze 10 minut od Prahy, skvělá dopravní dostupnost z D7 od letiště Václava Havla, 70 parkovacích míst

Chtěli byste více informací?

Chtěli byste více informací?

Rádi Vás celým naším areálem provedeme, sestavíme nabídku na míru a poradíme s celou organizací svatby.

Objednat se