Svatba v Modré Stodole

Zásady pro ochranu osobních dat

Na Vašem soukromí nám záleží

 

V naší společnosti dlouhodobě dbáme na ochranu soukromých dat našich zákazníků. Údaje vložené do formulářů neposkytujeme žádné další společnosti. Dbáme na vysokou bezpečnost softwaru webu. Všechny registrační formuláře využívají zabezpečené připojení přes https.

Vaše údaje, které nám prostřednictvím webu svěříte, slouží pouze k úspěšnému vyřízení Vaší poptávky. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou a respektujeme níže uvedené Zásady zpracování osobních údajů.

 

Zásady zpracování osobních údajů

 

Společnost Relax park-Modrá stodola s.r.o. (dále Společnost) IČ: 05704545, se sídlem Kamýcká 651/31, 16500 Praha 6, zapsána u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 268976, dne 13.1. 2017, prohlašuje, že veškeré  poskytnuté osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky.

Relax park-Modrá stodola s.r.o. má pověřeného správce, který určuje za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů. Zmíněným pověřencem pro ochranu osobních dat je Ing. Martin Herzman (sales@modrastodola.cz)

 1. Osobní údaje a jejich zpracování

1.1  Společnost Relax park-Modrá stodola s.r.o. (dále Společnost) zpracovává následující osobní údaje poskytnuté zákazníky (jméno, příjmení, telefon a e-mailovou adresu), které potřebuje pro vyřízení vaší poptávky. Bez poskytnutí těchto údajů bychom Vás nemohli kontaktovat zpět.

1.2  Vaše e-mailová adresa a uvedený telefon nám slouží pro veškerou komunikaci. 

 1. Kdo má přístup k Vaším údajům

2.1 Vaše osobní data zpracovávají někteří pověření zaměstnanci společnosti, kteří jsou vázání mlčenlivostí a proškoleni, jak mají zacházet s citlivými údaji a daty.  

2.2. Společnost dále spolupracuje s některými dalšími subjekty (zpracovateli), kteří mohou využívat poskytnutá data pro zlepšení kvality a nabídky našich služeb. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které využívá, patří:

 • Anawe (zajištění webových služeb)
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 1. Cookies

3.1.  Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie.

3.2. Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies pomáhají například:

 • ke správné funkčnosti našich stránek,
 • při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané; na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku vašim požadavkům,
 • pro zapamatování přihlašovacích údajů, které pak není nutné opakovaně zadávat.

3.3. Používané cookies na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení déle.

3.4. Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Podle těchto údajů vás však nikdy nelze identifikovat.

3.5.  V rámci zkvalitňování služeb našim zákazníkům a zajištění plné funkcionality našich webových stránek dochází ke sběru a evidování určitých údajů a dalších informací (další informace nepředstavují osobní údaje). Tyto údaje a další informace slouží k vyhodnocování činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem provádění statistiky. Přitom veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v jejich anonymizované podobě. 

3.6. Používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů je automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Pomocí nastavení vašeho webového prohlížeče je můžete zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých cookies.

 1. Jak dlouho uchováváme Vaše data

4.1.  Vaše osobní údaje budeme uchovávat po nezbytnou dobu, a to zejména pro výše uvedené účely:

 • po dobu tří let s tím, že nová tříletá lhůta začne běžet ode dne, kdy uskutečním poslední poptávka,
 • zákonem stanovenou dobu (na dobu 11 let údaje uvedené na daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

4.2.   Poté budou vaše osobní údaje smazány, nebudete-li souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů.

 

 1. Zajištění bezpečnosti

5.1  Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. 

 1. Vaše práva a informační povinnost

6.1. Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz;
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování; a
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

6.2  Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy (viz jak dlouho uchováváme Vaše data)

6.3 V případě pochybností o dodržování práv v oblasti ochrany osobních údajů se můžete obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení na našeho pověřence správy osobních dat - Ing. Martin Herzman (sales@modrastodola.cz) Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

 

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2024

Doplňkové služby

Doplňkové služby

 • Květiny od A do Z

  Kompletní květinový servis, skvělé nápady zkušené floristky, originální výzdoba

 • Dorty a sweet bar

  Cukrařinu považujeme za umění, vytvoříme nebo doporučíme skvělé dodavatele

 • Fotograf

  Nechte vše na nás, zachytíme jedinečné okamžiky Vašeho slavnostního dne
 • DJ a kapely

  Profesionální moderování celého dne včetně hudební produkce
 • Zábava pro děti

  Venkovní dětská hřiště a prostorný vnitřní dětský koutek pro nejmenší, lanový park pro teenegery
 • Parkoviště

  Pouze 10 minut od Prahy, skvělá dopravní dostupnost z D7 od letiště Václava Havla, 70 parkovacích míst

Chtěli byste více informací?

Chtěli byste více informací?

Rádi Vás celým naším areálem provedeme, sestavíme nabídku na míru a poradíme s celou organizací svatby.

Objednat se